MENU

TESDA Board Resolution - CY 2019


Resolution No. 2019-01

Resolution No. 2019-02

Resolution No. 2019-03

Resolution No. 2019-04

Resolution No. 2019-05

Resolution No. 2019-06

Resolution No. 2019-07

Resolution No. 2019-08

Resolution No. 2019-09

Resolution No. 2019-10

Resolution No. 2019-11

Resolution No. 2019-12

Resolution No. 2019-13

Resolution No. 2019-15

Resolution No. 2019-16

Resolution No. 2019-17

Resolution No. 2019-18

Resolution No. 2019-19

Resolution No. 2019-20

Resolution No. 2019-21

Resolution No. 2019-22

Resolution No. 2019-23

Resolution No. 2019-24

Resolution No. 2019-25

Resolution No. 2019-26

Resolution No. 2019-27

Resolution No. 2019-28

Resolution No. 2019-29

Resolution No. 2019-30

Resolution No. 2019-31

Resolution No. 2019-32

Resolution No. 2019-33

Resolution No. 2019-34

Resolution No. 2019-35

Resolution No. 2019-36

Resolution No. 2019-37

Resolution No. 2019-38

Resolution No. 2019-39

Resolution No. 2019-40

Resolution No. 2019-41

Resolution No. 2019-42

Resolution No. 2019-43

Resolution No. 2019-44

Resolution No. 2019-45

Resolution No. 2019-46

Resolution No. 2019-47

Resolution No. 2019-48

Resolution No. 2019-49

Resolution No. 2019-50

Resolution No. 2019-51

Resolution No. 2019-52

Resolution No. 2019-53

Resolution No. 2019-54

Resolution No. 2019-55

Resolution No. 2019-56

Resolution No. 2019-57

Resolution No. 2019-58

Resolution No. 2019-59

Resolution No. 2019-60

Resolution No. 2019-61

Resolution No. 2019-62

Resolution No. 2019-63

Resolution No. 2019-64

Resolution No. 2019-65

Resolution No. 2019-66

Resolution No. 2019-67

Resolution No. 2019-68

Resolution No. 2019-69

Resolution No. 2019-70

Resolution No. 2019-71

Resolution No. 2019-72

Resolution No. 2019-73

Resolution No. 2019-74

Resolution No. 2019-75

Resolution No. 2019-76

Resolution No. 2019-77

Resolution No. 2019-78

Resolution No. 2019-79